شرایط پرداخت بلوک D و E

  • 30 % همزمان با تنظیم مبایعه نامه .
  • 10 % همزمان با تحویل آپارتمان.
  • 5 % همزمان با انتقال اسناد مالکیت.
  • %55 اقساط 18ماهه بدون بهره ( شروع اقساط بعد از اولین پیش پرداخت).    

       ***** تحویل منوط به پرداخت 60 درصد ثمن معامله می باشد.