شرایط پرداخت بلوک C

  • 15 % همزمان با تنظیم مبایعه نامه .
  • 15 % دو ماه بعد از تنظیم مبایعه نامه.
  • 10 % همزمان با تحویل آپارتمان.
  • 5 % همزمان با انتقال اسناد مالکیت.
  • 55 % اقساط 30 ماهه بدون بهره.

     ***** تحویل منوط به پرداخت 60 درصد ثمن معامله می باشد.