بلوک C

مجتمع مسکونی تیساشهر - بلوک C

 

 

 

 تعداد طبقات : 13 طبقه

 تعداد واحد : 74 واحد

 زیربنای کل : 9790 مترمربع

 زیربنای مفید : 7427 مترمربع

 

 متراژ و تیپ بندی طبقات