اعضاء هیات مدیره

دکتر موسویان رئیس هئیت مدیره 

 سلیمانی کلیشمی عضو هئیت مدیره 

دکتر مقدم راد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره